Reklamačný poriadok

DOMINO BJ, spol. s r.o., Komenského 2756, Bardejov

Na zabezpečenie jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní chýb tovaru zakúpeného v prevádzkových jednotkách DOMINO BJ spol s r.o. (ďalej len predávajúci) vydávame tento reklamačný poriadok:

Článok I.

Právo na uplatnenie reklamácie

 1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru chyba, má zákazník právo do 24 hodín od zakúpenia chybu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je potrebné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami a pri striktnom dodržaní skladovacích podmienok!

Článok II.

Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Zákazník uplatňuje reklamáciu u predávajúceho a to výlučne u vedúceho predajne, resp. jeho zástupcu, prípadne u majiteľa spoločnosti.
 2. Nákup tovaru preukazuje zákazník dokladom z registračnej pokladne, faktúrou, alebo potvrdením o zakúpení na našom e-shope.

Článok III.

Zodpovednosť predávajúceho

 1. Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť.
 2. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí zákazníkom, alebo ktoré sa na tovare prejavia v záručnej dobe.
 3. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, spôsobené neopatrnou manipuláciou a prepravou.
 4. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré sú spôsobené nesprávnym skladovaním.
 5. Ak zákazník uplatní právo zo zodpovednosti za chyby u predávajúceho je vedúci predajne, resp. jeho zástupca povinný po riadnom preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní od uplatnenia reklamácie.
 6. V prípadoch, kedy vybavenie reklamácie vyžaduje odborné posúdenie, môže predávajúci so zákazníkom dohodnúť inú lehotu, najviac však 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Článok IV.

Lehoty na uplatnenie reklamácie. Podmienky a spôsob reklamácie

 1. Vady tovaru na ktoré sa vzťahuje záručná doba, lehota na použitie alebo iná doba, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti, sa musia vyskytnúť do uplynutia tejto záručnej doby inak právo kupujúceho reklamovať chyby tovaru zaniká.
 2. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby, alebo doby minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
 3. V prípade výrobkov, ktoré sa rýchlo kazia, musí spotrebiteľ reklamovať nedostatky ihneď po zistení chyby.
 4. Reklamáciu si spotrebiteľ uplatňuje u obsluhujúceho personálu, vedúceho zamestnanca, alebo majiteľa spoločnosti. 
 5. Pri nedodržaní tejto zásady  spotrebiteľ nárok na reklamovanie tovaru stráca.

Článok V.

Prijatie reklamácie

 1. O prijatej reklamácii sa zákazníkovi vždy vystaví a odovzdá doklad, ktorý bude obsahovať aspoň:
  1. dátum, kedy sa reklamácia uplatnila,
  2. aký tovar sa reklamuje – názov tovaru,
  3. kedy a kde bol tovar zakúpený
  4. cena, za akú bol tovar zakúpený.

Článok VI.

Odstrániteľné vady

 1.  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas  a riadne odstránená.
 2. Okamžitá výmena poškodeného výrobku je podmienená jeho fyzickým stavom v zásobe predávajúceho.
 3. V prípade nedostupnosti reklamovaného výrobku je predávajúci oprávnený, po dohode s kupujúcim, vymeniť reklamovaný výrobok za iný výrobok, ktorý je na predajni dostupný.

Neodstrániteľné vady

 1. Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne využívať ako tovar bez vady.
 2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, má zákazník právo na výmenu tovaru, alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a má právo na vrátenie peňazí.
 3. Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľnú vadu. 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia a skladovacie podmienky

 1. Všetky objednávky cukrárskych výrobkov vyrobených a dodávaných spoločnosťou DOMINO BJ, spol. s r.o. sú skladované pri teplotách od +4°C do maximálne +8°C. 
 2. Po odovzdaní objednaných výrobkov musia byť tieto skladovacie podmienky bezpodmienečne zachované.
 3. V prípade, že dodané výrobky vyrobené našou cukrárňou nebudú správne uskladnené, hrozí ich znehodnotenie a v tomto prípade zaniká kupujúcemu nárok na reklamáciu týchto výrobkov.
 4. Pri správnom skladovaní Vám cukráreň Domino garantuje kvalitu nami vyrobených výrobkov od 2 do 7 dní, v závislosti od konkrétneho druhu výrobku.
 5. Pri zistení vady v objednávke týkajúcej sa chuti, či zloženia výrobku po prevzatí, neodkladne nás kontaktujte na tel. čísle 0908 991 286 a to počas otváracích hodín našej cukrárne na Komenského ulici č.2756.
 6. Počet objednaných zákuskov je kupujúci povinný odkontrolovať si priamo pri preberaní objednávky na predajni, alebo pri preberaní od nášho šoféra pri objednávke s dopravou.
 7. Reklamácie počtu a druhov vybraných zákuskov mimo predajne, alebo po odchode šoféra z miesta prevzatia objednávky nebudú uznané.
 8. Reklamácie, ktoré je možné odhaliť vonkajšou obhliadkou je kupujúci povinný odkontrolovať pri preberaní svojej objednávky.

Článok VIII.

Poučenie o skladovacích podmienkach

Výrobky Cukrárne Domino musia byť skladované pri teplotách od +4°C do maximálne +8°C, oddelene od surovín iného pôvodu a to z dôvodu hrozby kontaminácie inými arómami a mikroorganizmami. Pri nedodržaní týchto skladovacích podmienok zaniká právo kupujúceho na neskoršie reklamácie. Výrobok, ktorý je predmetom reklamácie musí byť vrátený v chránenom obale minimálne s 80%-ným obsahom predaného výrobku. Kupujúci je povinný preukázať zakúpenie tovaru pokladničným dokladom, alebo iným dokladom, ktorý preukazuje kúpu v našej cukrárni, alebo v e-shope. Kupujúci je povinný reklamovaný výrobok priniesť do predajne predávajúceho na vlastné náklady. Riziko vzniku škody na výrobku, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie, znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto výrobku predávajúcim.