Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Spoločnosť Ján Smilňak, prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.mydlobardfa.sk/ IČO: 41 231 805 , so sídlom Ťačevská 604/9, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, vás uisťuje o dôvernom a bezpečnom zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi ako používateľov.

V rámci tohto vyhlásenia o spracovaní a ochrany osobných údajov vás chceme informovať o tom, aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Vaše osobné údaje sú v spoločnosti Ján Smilňak zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018:

  • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “Nariadenie GDPR”)

Informácie v súlade s článkom 13 GDPR

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Ján Smilňak, IČO 41 231 805

so sídlom Ťačevská 604/9, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov, číslo registra 760-10510, ktorá ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Kontaktné údaje
Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na
tel.čísle: + 421 908 660 295 alebo na e-maile: obchod@mydlobardfa.sk

V rámci vašej návštevy našej internetovej stránky a využitia kontaktného formulára od vás budú získané
tieto osobné údaje:

Vaše meno, priezvisko, Váš e-mail, online identifikátor – IP adresa, dodacia adresa, fakturačná adresa (pokiaľ je odlišná od dodacej adresy), IČO, DIČ

Účely, na ktoré sú osobné údaje spracovávané:
Získanie a spracovanie osobných údajov slúži výlučne na nadviazanie kontaktu (napr. prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky) s cieľom poskytnutia požadovaných informácií a zodpovedania otázok zo strany dotknutej osoby (t.j. vami). V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom e-mailu to zahŕňa aj požadovaný legitímny záujem o spracovanie údajov.

Právny základ spracovania:
a) článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený zaškrtnutím políčka pri tlačidle Odoslať.
b) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie povinnosti predajcu pri nákupe a predaji tovaru prostredníctvom elektronického obchodu, vrátane jeho doručenia klientovi v súlade so zákonom o elektronickom obchode.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov sú osoby:

  • podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zabezpečujúcich služby prevádzkovania e-shopu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

Doba uchovávania osobných údajov:

  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako dotknutá osoba svoje práva: prístup k vaším osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, poprípade obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov.

Právo na prístup k údajom: mate právo vedieť, či a aké vaše osobné údaje spracúvame. Pokiaľ to tak je, môžete požiadať o prístup k týmto údajom, my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.
Právo na opravu: mate právo, aby vaše osobne údaje, ktoré spracúvame boli správne, úplne a aktuálne. Pokiaľ spracúvame nesprávne osobne údaje o vás, môžete nás požiadať o ich nápravu.
Právo na vymazanie (zabudnutie): mate právo, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame boli v niektorých prípadoch vymazané. Údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ sú splnené niektoré z nasledujúcich okolností:

  • spracúvanie už nie je potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali,
  • odvolaním súhlasu na spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu, ktorým ste nám už v minulosti udelili,
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

Pokiaľ však spracúvame tie isté osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je váš súhlas, máme právo ich naďalej spracúvať na tomto právnom základe.
Právo namietať: mate právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu.
Právo na obmedzenie spracúvania: môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje nepresne, domnievate sa, že spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste ako dotknutá osoba vzniesli námietku voči spracúvaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody ako prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť údajov: môžete využiť právo vziať alebo preniesť vaše osobné údaje k niekomu inému. Budeme postupovať ako pri využití práva na prístup k údajom. Informácie získate v elektronickej podobe, ktoré si môžete preniesť k inému prevádzkovateľovi.
Právo odvolať súhlas: ak sa spracovanie osobných údajov riadi výhradne článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, tzn. že ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ste oprávnení svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Právo na odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo využitie iného práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť e-mailom zaslaným na adresu obchod@mydlobardfa.sk alebo bežnou poštou na adresu: Ján Smilňak, , Ťačevská 604/9, 085 01 Bardejov Slovenská republika.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: ak sa domnievate, že ste priamo dotknutý na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi, máte právo ako dotknutá osoba podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán. V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Prípadne sa tiež môžete spojiť s niektorým dozorným orgánom v rámci EÚ.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
Pokiaľ ide o vyhodnocovanie osobných údajov o vašej osobe, nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.